12 SEPTEMBRIE 2024 PALATUL BRAGADIRU

Regulamentul campaniei „Ring for prosecco”

1. ORGANIZATORUL

 1. Organizatorul campaniei este Answear.com S.A. cu sediul în Cracovia, adresa: 31-564 Cracovia, Aleja Pokoju 18, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale de pe lângă Tribunalul Districtual din Cracovia, Divizia Comercială XI a Registrului Curții Naționale sub numărul KRS: 0000816066, Numărul REGON: 122515020, Numărul NIP: 6793080390, cu un capital social de 874.702,75 PLN, vărsat integral (denumit în continuare: „Organizator”).
 2. Campania este adresata utilizatorilor Instagram prezenti la conferinta Digital Divas din data de 7 septembrie 2023.
 3. Campania nu este organizata sau co-organizata de către Instagram sau de către operatorul său, nu este sponsorizata sau aprobata de Instagram sau de operatorul său și nu este afiliat în niciun fel cu Instagram sau cu operatorul său.

2. Aria si durata campaniei

 1. Campania se desfășoară pe data de 07.09.2023 între orele 12:00:00 și 17:45:00, inclusiv (denumit in continuare ”Durata”) 
 2. Campania este organizata si se desfășoară pe teritoriul României.

3. Participantii

 1. Participantul la campanie (denumit în continuare „Participant”) poate fi doar o persoană fizică, care:
 2. să aibă vârsta de peste 18 ani cel târziu la data înscrierii în campanie,
 3. este un consumator și acționează în scopuri care nu fac parte din activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională.
 4. locuiește pe teritoriul României.
 5. are propriul profil pe Instagram
 6. îndeplinește condițiile de participare la Campanie, astfel cum sunt stabilite în prezentul regulament.
 7. Participantul la Campanie nu poate fi un angajat sau colaborator al Organizatorului. Nu pot participa la Campanie nici membrii familiilor acestora, respectiv soțul/soția, părinții, bunicii, copiii, nepoții, frații și surorile.
 8. Un participant se poate inscrie o singura data in Campanie.

4. Reguli de Campanie

 1. Sarcina Participantului în cadrul Campaniei este de a face o filmare de la standul special amenajat de catre Organizator in locatia Palatul Bragadiru din Calea Rahovei nr. 147-153, sector 5, Bucuresti, în care să apară logo-ul Organizatorului sau modul în care este servit paharul de prosecco prin panoul verde.
 2. Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie: 
  • să posteze filmarea pe Instagram Story 
  • să adauge eticheta catre contul de Instagram al Organizatorului. https://www.instagram.com/answear_ro/ 
  • sa aiba setarile contului propriu de Instagram publice pentru ca fotografia sa poata fi vizualizata de catre reprezentantii Organizatorului.
 3. În momentul publicării Lucrării de campanie pe Instagram și a descrierii acesteia în modul specificat la punctul 3.2 de mai sus, Participantul acordă Organizatorului o licență neexclusivă pentru Lucrarea de campanie trimisă și este de acord ca Organizatorul să difuzeze imaginea Participantului sau a unor terțe părți înregistrate în Lucrarea de campanie pe durata Campaniei și timp de șase luni de la finalizarea acestuia, fără restricții teritoriale 
 4.  se va distribui postarea și pe contul official de Instagram al Organizatorului
 5. Înscrierile care sunt publicate și descrise corect în conformitate cu punctul 4 de mai sus, vor fi adăugate într-un fișier tip Excel în ordinea postării acestora.
 6. Organizatorul va lua în considerare numai Lucrările de campanie ce îndeplinesc condițiile de la Punctul 3.1.  
 7. Prin publicarea Lucrării de campanie pe Instagram și prin descrierea acesteia în modul stabilit în art. 4 de mai sus, Participantul declară că:
  • este autorul Lucrării de campanie trimise și deține toate drepturile de autor și drepturile conexe asupra acesteia, iar aceste drepturi nu sunt limitate sau îngrădite în niciun fel de drepturile unor terți,
  • Lucrarea de campanie nu încalcă niciun drept al unor terțe părți și, prin urmare, nicio terță parte nu va înainta pretenții împotriva Organizatorului în legătură cu utilizarea de către acesta a Lucrării de campanie în modul specificat în prezentul Regulament,
  • persoanele ale căror imagini sunt surprinse în cadrul Lucrărilor Campaniei au fost de acord ca imaginile lor să fie puse la dispoziția publicului de către Participant și ca Organizatorul să le difuzeze imaginile potrivit prezentului Regulament,
  • se angajează să despăgubească Organizatorul împotriva tuturor reclamațiilor formulate de terți în legătură cu utilizarea de către Organizator a Lucrărilor de campanie și/sau a imaginilor persoanelor reprezentate în Lucrările de campanie în măsura specificată în Regulament, care rezultă din declarațiile false ale Participantului, și să repare daunele cauzate de Organizator prin acestea.
 8. Lucrarea de campanie nu trebuie să conțină vulgarități, conținut ofensator sau contrar bunelor maniere și legislației în vigoare.
 9. În momentul publicării Lucrării de campanie pe Instagram în condiţiile prezentului Regulament, Participantul confirmă că îndeplinește criteriile care îi dau dreptul de a participa la Campanie și este de acord să participe la Campanie în condițiile Regulamentului.

5. Premiile

 1. Premiul campaniei constă într-o comandă Answear în valoare de până la 1000 lei.
 2. Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți utilizând aplicația https://www.random.org .
 3. Câștigătorul va fi anunțat pe canalele de Social Media Digital Divas la finalul conferinței, dar nu mai târziu de ora 19:00.
 4. Câștigătorul va fi contactat de către Organizator prin intermediul serviciului de mesagerie Instagram, unde i se va solicita adresa de e-mail.
 5. În cazul în care câștigătorul nu răspunde mesajului primit din partea Organizatorului în termen de 72 de ore cu transmiterea adresei de e-mail, premiul nu va mai fi oferit și nu se va extrage un nou câștigător.

6. Drepturi de autor

 1. Câștigătorul cedează neexclusiv Organizatorului, fără nici o obligație de plată a unei remunerații, ci numai în schimbul Premiului primit, toate drepturile patrimoniale asupra  Lucrărea de campanie premiată și consimte la distribuirea imaginii Câștigătorului și/sau a unor terțe părți prezentate în Lucrarea de campanie pentru o perioadă de 5 ani, pe teritoriul Poloniei și în alte țări ale lumii, în următoarele domenii de exploatare:
  • înregistrarea și multiplicarea Lucrării de campanie sau a unei părți a acesteia – realizarea de copii ale Lucrării de campanie cu ajutorul tuturor tehnicilor disponibile, inclusiv tipărirea, refotografierea, înregistrarea magnetică și tehnica digitală,
  • plasarea Lucrării de campanie pe produse, inclusiv haine, încălțăminte, accesorii produse pentru Organizator și comercializarea produselor pe care a fost înregistrată Lucrarea de campanie;
  • introducerea Lucrării de campanie în memoria unui computer și a altor dispozitive cu funcționare similară,
  • de a modifica Lucrarea de campanie, inclusiv, dar fără a se limita la dreptul de a corecta, altera și schimba întreaga Lucrare de campanie și elementele sale individuale, de a combina Lucrarea de campanie cu alte lucrări,
  • comercializarea, împrumutul sau închirierea de copii ale Lucrării de campanie și ale produselor pe care este afișată opera de campanie,
  • în ceea ce privește diseminarea Lucrării de campanie sau a unei părți a acesteia – expunerea, afișarea și punerea la dispoziția publicului a Lucrării de campanie, inclusiv a produselor pe care este plasată Lucrarea de campanie, astfel încât oricine să aibă acces la aceasta la momentul și în locul pe care le alege, utilizând toate tehnicile disponibile, inclusiv internetul și alte rețele informatice,
  • plasarea Lucrării de campanie pe toate mediile publicitare și promoționale, inclusiv în special: cataloage, ziare, broşuri,
 2. Fără a aduce atingere licenței menționate mai sus, Câștigătorul consimte ca Organizatorul să exercite drepturile de autor nepatrimoniale asupra Lucrăriide campanie în numele său, fără ca aceasta să constituie renunţare sau înstrăinare a lor . Pe baza autorizației menționate mai sus, organizatorul are dreptul, în special: (i) să decidă asupra modului de desemnare a paternității Lucrării de campanie, (ii) să supravegheze utilizarea Lucrării.
 3. Câștigătorul consimte, de asemenea, ca Organizatorul să exercite drepturile de autor derivate asupra Lucrării de campanie, precum și să acorde Organizatorului permisiunea  pentru terți de a exercita drepturile derivate asupra Lucrării de campanie.
 4. La cererea Organizatorului, Organizatorul și Câștigătorul vor confirma, printr-un acord încheiat în scris, acordarea unei licențe neexclusive pentru Lucrarea de campanie, permisiunea de a difuza imaginea și acordarea autorizațiilor menționate la punctele 2 și 3 de mai sus. Acordul va include în special: domeniile de exploatare în care se acordă licența, permisiunea de a difuza imaginile persoanelor reprezentate în Lucrarea de campanie, autorizația de a exercita drepturi derivate asupra Lucrării de campanie și autorizația de a exercita acele drepturi de autor nepatrimoniale asupra Lucrării de campanie care nu conduc la renunţarea ori înstrăinarea lor de către autor.  

7. Date cu caracter personal

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare ”RGPD”.

2. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste in Anexa nr. 1 la Regulamentul Campaniei si face parte integranta din acesta.

8. Dispoziții finale

 1. Regulamentul campanieului este disponibil pe site-ul Campaniei, in mod gratuit.
 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul. Modificarea Regulamentului se va face prin Act aditional, care va fi autentificat in aceleasi conditii si care va intra în vigoare din momentul în care Regulamentul modificat este publicat pe site-ul Campaniei. O modificare a termenilor și condițiilor nu poate restricționa drepturile deja dobândite de Participanți.
 3. Participantul poate depune o plângere cu privire la modul în care se desfășoară Campania. Reclamațiile vor fi soluționate de către Organizator în termen de 14 zile de la primirea reclamației.
 4. Pentru a depune o plângere sau o reclamație cu privire la modul de desfășurare a Campanieului, la Regulamentul acestuia sau în orice alte chestiuni referitoare la Campanie, trebuie să contactați Organizatorul prin trimiterea unui e-mail la următoarea marketing@answear.ro. Reclamația trebuie să conțină numele, prenumele și adresa participantului, precum și indicarea motivului pentru care a depus reclamația și a comportamentului specificat al Organizatorului. De asemenea, reclamațiile pot fi trimise la adresa înregistrată a Organizatorului.
 5. Organizatorul va despăgubi Instagram și operatorul său împotriva tuturor reclamațiilor, în special cele ale Participanților, legate de Campanie. Toate întrebările, comentariile, plângerile și reclamațiile legate de Campanie trebuie adresate de către Participant direct Organizatorului, și în niciun caz Instagram sau operatorului acestuia.
 6. Orice informație despre Campanie conținută în materialele promoționale și publicitare are doar un caracter auxiliar, domeniul de aplicare a drepturilor Participanților și ale Organizatorului fiind definit de prezentul Regulament.

Anexa nr. 1 – Datele cu caracter personal

1.         Administratorul datelor personale ale Participanților la campania „Ring for prosecco” (în continuare: „Campanie”) este firma Answear.com S.A. cu sediul în Cracovia, adresa: 31-564 Cracovia, Aleja Pokoju 18, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale de pe lângă Tribunalul Districtual din Cracovia, Divizia Comercială XI a Registrului Curții Naționale sub numărul KRS: 0000816066, Numărul REGON: 122515020, Numărul NIP: 6793080390, cu un capital social de 874.702,75  PLN, vărsat integral (denumit în continuare: „Organizator”). Contactul cu Organizatorul:  iod@answear.com sau prin poștă tradițională la următoarea adresă: Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Cracovia, POLONIA.

2.         Datele personale colectate sunt: (i) numele de utilizator Instagram, imaginea Participantului înregistrată în Lucrarea/ Lucrările de campanie ; (ii) numele, prenumele, numele de utilizator Instagram, imaginea Participantului înregistrată în Lucrarea/ Lucrările de campanie.

3.         Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie de la punctul 2 (i) de mai sus vor fi prelucrate pentru a desfășura Campania, pentru a alege Lucrările câștigătoare la Campanie  şi promovarea Campaniei și datele de la punctul 2 (ii) de mai sus vor fi prelucrate pentru licenţierea drepturilor de autor, pentru promovarea Campaniei, pentru a finaliza Campania de către Organizator şi în scopuri de arhivare. Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la punctul 2 (i) este interesul legitim al Organizatorului de a desfășura un campanie în conformitate cu Regulamentul, de a urmări reclamațiile și plângerile sau de a se apăra împotriva pretenţiilor, de a promova rezultatul Campanieului prin utilizarea Lucrărilor de campanie, precum şi de a arhiva pe durată limitată datele, iar baza pentru prelucrarea datelor personale de la punctul 2 (ii) este de a îndeplini obligațiile legale ale Administratorului legate de finalizarea Campaniei.

4.         Datele cu caracter personal de la punctul 2 (i) sunt prelucrate pe durata Campaniei şi timp de cinci luni de la finalizarea acestuia, iar cele de la punctul (ii) pe durata îndeplinirii formalităţilor legale şi 5 (cinci) ani de la finalizarea Campanieului, prelungită, dacă este cazul până la maxim durata perioadei de prescripţie extinctivă a obligaţiilor fiscale.

5.         Furnizarea de date personale nu este obligatorie, dar neprezentarea datelor va duce la imposibilitatea de a participa la Campanie. Participanții au dreptul: să acceseze și să actualizeze datele, să limiteze prelucrarea datelor, să solicite ștergerea datelor și să se opună prelucrării datelor.

6.         Dacă Participantul consideră că datele sale sunt prelucrate ilegal, are dreptul să depună o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –  https://www.dataprotection.ro/.

 • Hosting by Host-Age.ro